E-CLUB
na stranu

Kávovar značky VBM typu Lollo bol navrhnutý najmä pre baristov, ktorí prípravu kávy vnímajú ako umenie. Dostupnosť: Na objednávku do 30 dní

0 Hodnotenia
3 926,00 €
Do košíka

Kávovar značky VBM typu Lollo bol navrhnutý najmä pre baristov, ktorí prípravu kávy vnímajú ako umenie. Dostupnosť: Na objednávku do 30 dní

0 Hodnotenia
3 454,00 €
Do košíka

Kávovar značky VBM typu Lollo bol navrhnutý najmä pre baristov, ktorí prípravu kávy vnímajú ako umenie. Dostupnosť: Na objednávku do 30 dní

0 Hodnotenia
3 080,00 €
Do košíka

Kávovar na prípravu filtrovanej kávy značky Moccamaster. Kávovary Moccamaster sú veľmi populárne po celom svete. Všetky kávovary sú vyrobené ručne. *Kávovar je možné si objednať aj v rôznych farbách.

0 Hodnotenia
209,00 €
Do košíka

Kávovar na prípravu filtrovanej kávy značky Moccamaster spolu aj s termo nádobou. Kávovary Moccamaster sú veľmi populárne po celom svete. Všetky kávovary sú vyrobené ručne.

0 Hodnotenia
219,00 €
Do košíka

Dvojitý kávovar na prípravu filtrovanej kávy značky Moccamaster. Kávovary Moccamaster sú veľmi populárne po celom svete. Všetky kávovary sú vyrobené ručne.

0 Hodnotenia
499,90 €
Do košíka

Plne automatický kombinovaný kávovar, vhodný v závislosti na vybavení na prípravu kávových špecialít ako espresso, café creme, cappuccino, café latte, latte macchiato a na prípravu čokoládových špecialít. Pri použití špeciálneho vybavenia je možné používať na prípravu nápojov aj sušené mlieko. Kontaktujte nás 

0 Hodnotenia

Cena na vyžiadanie

Plne automatický kombinovaný kávovar i pre samoobslužnú prevádzku, v závislosti na vybavení na prípravu kávových špecialít ako espresso, café creme, cappuccino, café latte, latte macchiato a na prípravu čokoládových špecialít.  Kontaktujte nás 

0 Hodnotenia

Cena na vyžiadanie

Plne automatický kombinovaný kávovar i pre samoobslužnú prevádzku, v závislosti na vybavení na prípravu kávových špecialít ako espresso, café creme, cappuccino, café latte, latte macchiato a na prípravu čokoládových špecialít.  Kontaktujte nás 

0 Hodnotenia

Cena na vyžiadanie

Plne automatický kombinovaný kávovar i pre samoobslužnú prevádzku, v závislosti na vybavení na prípravu kávových špecialít ako espresso, café creme, cappuccino, café latte, latte macchiato a na prípravu čokoládových špecialít.  Kontaktujte nás 

0 Hodnotenia

Cena na vyžiadanie

Plne automatický kombinovaný kávovar i pre veľké prevádzky, v závislosti na vybavení na prípravu kávových špecialít ako espresso, café creme, cappuccino, café latte, latte macchiato a na prípravu čokoládových špecialít.  Kontaktujte nás 

0 Hodnotenia

Cena na vyžiadanie

Linea Clas­sic je iko­nou výro­by La Mar­zoc­co. Ori­gi­nál­ny dizajn pochá­dza z roku 1993 a cha­rak­te­ri­zu­je ho nere­zo­vé pre­ve­de­nie kon­štruk­cie s čier­nym lemom. Žiad­ny iný model nie je väč­šou hod­no­tou znač­ky La Mar­zoc­co. V 90. rokoch bol ten­to model súčas­ťou mno­hých kaviar­ní, kto­ré sa špe­cia­li­zo­va­li a podie­ľa­li na vývo­ji...

0 Hodnotenia

Cena na vyžiadanie

Pome­no­va­nie mode­lu Linea PB pochá­dza z mena hlav­né­ho čini­te­ľa, kto­rý sa zaslú­žil o pre­sa­de­nie kon­cep­tu do sku­toč­nej podo­by — Pie­ro Bambi. Kla­si­ka v kon­štrukč­nom pre­ve­de­ní, lesk­lé­ho nere­zu, vyba­ve­ná kontrolou tep­lo­ty boj­le­ru, množ­stva vody na čaj, počí­tad­la por­cií, auto­ma­tic­ké­ho čis­te­nia a ďal­ší­mi...

0 Hodnotenia

Cena na vyžiadanie

GB5 bola uve­de­ná na trh v roku 2005, hlav­ným návrhá­rom bol Pie­ro Bam­bi. Model dostal pome­no­va­nie pod­ľa mena jeho man­žel­ky Giovan­na Bam­bi. Sta­bi­li­zač­ný sys­tém tep­lo­ty pred­sta­vu­je lepšiu tech­no­ló­giu s pre­do­hre­vom vody na 77°C pred vstu­pom do kávo­vé­ho boj­le­ra. Kávo­var je pri­pra­ve­ný udr­žia­vať horú­cu vodu a paru aj pri...

0 Hodnotenia

Cena na vyžiadanie

Model bol navr­hnu­tý výbe­ro­vou sku­pi­nou 30tich kávo­vých pro­fe­si­oná­lov, kto­rú ozna­či­li ako ​„tím z uli­ce“. V talian­či­ne slo­vo STRA­DA zna­me­ná uli­ca z čoho vznik­lo pome­no­va­nie kávo­va­ru. Stra­da pred­sta­vu­je vylep­še­nú tech­no­ló­giu a dizajn s ohľa­dom na najp­rís­nej­šie požia­dav­ky baristov. Kontaktujte nás 

0 Hodnotenia

Cena na vyžiadanie

La Mar­zoc­co LEVA je novou dimen­zi­ou pies­to­vých kávo­va­rov z minu­lé­ho tisíc­ro­čia. Po prvý­krát v his­tó­rii fir­my je kávo­var vyba­ve­ný pro­pie­tár­nym soft­wa­rom, kto­rý je uží­va­teľ­sky prí­jem­ný, fle­xi­bil­ný a má mož­nosť budú­cich upgradov. Kontaktujte nás 

0 Hodnotenia

Cena na vyžiadanie

KB90 je posled­ný model, kto­rý vychá­dza z rady linea PB. Bol špe­ciál­ne vytvo­re­ný pre zvý­še­nie rých­los­ti obslu­hy počas ruš­ných časo­vých úse­kov v kaviar­ňach. Na zákla­de best­sel­le­ru Linea PB je model KB90 vyba­ve­ný dôve­ry­hod­ný­mi a tes­to­va­ný­mi kom­po­nent­mi mode­lu Linea PB, čo uľah­ču­je ser­vis bez potre­by nových zásob dielov....

0 Hodnotenia

Cena na vyžiadanie

Kávovar CIME CO-02 je kompaktný komerčný kávovar, ideálny pre malú kaviareň, deli alebo mobilnú kaviareň, ktorá vyžaduje pohyblivé a ľahko prenášateľné vybavenie. Kontaktujte nás 

0 Hodnotenia

Cena na vyžiadanie
Zobraziť 1 - 18 z 28 položiek

Prezeraním týchto stránok vyjadrujete súhlas s používaním cookies súborov.