Táto stránka používa Cookies. S používaním Cookies môžete súhlasiť alebo si upraviť nastavenia Cookies.

viac informácií
Prijať všetky cookies Podrobné nastavenia
Prijať zvolené cookies
#5653 Linea Classic 3 gr AV  front
#5654 Linea Classic 2 gr AV DX
#5655 Linea Classic 2 gr AV back 3-4
#5656 Linea Classic 2 gr AV back

Kávovar LaMarzocco LINEA CLASSIC S

La Marzocco s potešením uvádza na trh Linea Classic S. Vďaka vylepšeniam založeným na 30-ročnej spätnej väzbe je Linea Classic S teraz pripravená na budúcnosť, aby poskytovala bezkonkurenčný výkon, odolnosť, spoľahlivosť a skvelú kávu pre novú generáciu. KONTAKTUJTE NÁS

 

Linea clas­sic mož­nos­ti pre­ve­de­nia:

Počet hláv: 1/2/3/4
Kon­fi­gu­rá­cia: EE/AV

Špecifikácie

1GR
(jednopáková varianta)

2GR
(dvojpáková varianta)

3GR
(trojpáková varianta)

4GR
(štvorpáková varianta)

Výška (cm)

44,5 44,5 44,5 44,5
Šírka (cm)

49

69 93 117
Dĺžka (cm)

58,5

58,5 58,5 58,5
Váha (kg) 41 59 73 107
Napájanie

1x220V 

1x200V 
1x220V / 3x220V
3x380V
1x200V 
1x220V / 3x220V
3x380V
1x200V 
1x220V / 3x220V
3x380V
Príkon (W) 2500 3350 4930 6930

Max. príkon (W)

5670 7790 9470
Kávový bojler (L) 1,8

3,4

5 2x3,4
Parný bojler (L) 3,5 7 11 15

Kon­fi­gu­rá­cie

EE/ polo­au­to­mat
Baris­ta spúš­ťa a zasta­vu­je extrak­ciu stla­če­ním tla­čid­la, aby dosia­hol poža­do­va­ný objem kávy.

AV/ auto­ma­tic­ká volu­met­ri­ka

Baris­ta spus­tí extrak­ciu a prí­stroj ju zasta­ví na zákla­de vopred naprog­ra­mo­va­né­ho množ­stva vody pre­te­ka­jú­cej cez kávu, aby sa dosia­hol poža­do­va­ný objem kávy.

Vlastnosti

Dual Boj­ler

Samos­tat­ný boj­ler pre opti­ma­li­zo­va­né extrak­tu espres­sa a samos­tat­ný boj­ler pre nasta­vi­teľ­ný tlak pary.

Prog­ra­mo­va­teľ­né dáv­ky — iba AV

Auto­ma­tic­ká volu­met­ria zais­ťu­je opa­ko­va­teľ­nosť a kon­zis­ten­ciu nasta­ve­ní aj pri vyso­kej záťa­ži stroja.

Dual PID (káva a para)

Umož­ňu­je elek­tro­nic­ky regu­lo­vať tep­lo­tu kávy a par­né­ho bojleru.

Izo­lo­va­né bojlery 

Zni­žu­jú spot­re­bu ener­gie a pris­pie­va­jú k tepel­nej stabilite.

Parný ventil s 1⁄2 otáčkou

Parný ventil sa úplne otvorí o 1⁄2 otáčky, čo vyžaduje menej pohybu pre baristu na naparovanie mlieka.

Satu­ro­va­né hlavy 

Zais­tia nepre­ko­na­teľ­nú tepel­nú sta­bi­li­tu, espres­so za espressom.

Vyso­ké nohy — prí­plat­ko­vá možnosť 

Uľah­ču­je prí­stup pod stroj.

Autosteam - príplatková možnosť

Auto­ma­tic­ky vypne par­nú trys­ku pri poža­do­va­nej teplote.

3 tlačidlové ovládanie

Kávovar možno oblsuhovať tromi tlačidlami pri verzii AV alebo jedným tlačidlom "štart/stop" pri verzii EE.

Kom­pa­ti­bil­né s Pro App

Zákla­do­vá elek­tro­nic­ká doska, kto­rá umož­ní pri­po­je­nie k apli­ká­cii La Mar­zoc­co Pro. 

Tla­čid­lá s časo­me­rom — iba ver­zia AV

Klá­ves­ni­ca s digi­tál­nym časo­va­čom umož­ňu­je sle­do­va­nie času extrakcie.

Baris­tic­ké svetlá - príplatková možnosť

LED osvet­le­nie vám umož­ní sústre­diť sa na vašu extrak­ciu a šálku.

Per­so­na­li­zo­va­né far­by ‑prí­plat­ko­vá možnosť 

Pris­pô­so­be­nie far­by pod­ľa vlast­né­ho výbe­ru z kata­ló­gu RAL.

Ohrev šálok- prí­plat­ko­vá možnosť 

Šál­ky vždy udr­žia­va rov­no­mer­ne zohria­te na správ­nu teplotu.

Nasta­vi­teľ­ná odkva­po­vá tácka 

Umož­ňu­je vám pou­ží­vať stroj s vyso­ký­mi pohár­mi so sebou.

Typ kávovaru
Pákový
4113x